Auke i tal på utlyste stillingar, men framleis høg arbeidsløyse

Det er NAV Sunnhordland som melder dette i ei pressemelding fredag: Arbeidsløysa i Sunnhordland auka i november med 112 i høve til november 2015. [...]

Auke i tal på utlyste stillingar, men framleis høg arbeidsløyse
s
Utvida «mimregodbitar» og soger frå lokale sjømenn

Utvida «mimregodbitar» og soger frå lokale sjømenn

Av: Desken - 02 desember 2016

Journalist, forfattar og vikagut Steinar Hystad har denne seinhausten kome ut med to nye, lokale bøker. Vel. Det eine, «Stord-tenåringar som drog til sjøs», er ny, [...]

Vaksenopplæringa er blitt eiga eining

Vaksenopplæringa er blitt eiga eining

Av: Steinar Hystad - 01 desember 2016

Eit sterkt ønskje frå tilsette i eininga og frå det som ein gong heitte skulekontoret i kommunen, vart innfridd då det tidlegare i haust vart [...]

Annonse - B1(2)

Siste styremøte i HSH med friske fusjonsfrukter
Av: Desken - 01 desember 2016

Tekst & foto: Svein Ove Eikenes, HSH Frå nyttår er HSH ein del av den nye Høgskulen på Vestlandet. I dag gjorde høgskulestyret opp status og ga sine siste signal. Dei fekk og sett [...]

Ventar nye 13 millionar i vedlikehaldstilskot
Av: Steinar Hystad - 01 desember 2016

Vedlikehalds-etterslepet på kommunale bygg og anlegg er stort i Stord og såleis kjem kvar ei krone av dei ekstraordinære vedlikehaldsmidlane frå staten vel med. Staten med Fylkesmanen som fordelar, har rette pengestraumen mot kommunar [...]

Innspel til komuneplan:<br/> – Etabler «venetun» for pensjonistar
Av: Desken - 30 november 2016

Som eit innspel til kommuneplanen har Wenche Marie Eriksen skrive eit brev om etablering av «venetun» for folk som nærmar seg – eller allereie har kome i – pensjonsalder. Eriksen gjev i brevet god [...]

Annonse - B2(3)

Framleis regulert til kai og forretningsbygg
Av: Steinar Hystad - 30 november 2016

I møtet 20. oktober  gjekk kommunestyret inn for å  reversera salet av eigedomen Evjestrand, og ein månad seinare vart «reversavtale»  mellom  kommune og kjøpar Paladio AS godkjent av partane.  Reverseringa, som også gjeld  avalten [...]

Då songarane fylte Borggata med godlyd
Av: Desken - 30 november 2016

Det er berre å nyta bildet, henta frå eit songarstemne på Leirvik i 1930-åra. Festpynta songarar frå heile Sunnhordland var samla, og sette sitt preg på tettstaden. Stord sogelag er ute med nytt årsskrift, [...]

Julekonsert i Stord kyrkje
Av: Desken - 29 november 2016

Søndag 4.desember er det igjen tid for dei tradisjonelle julekonsertane i Stord kyrkje. Kor og korps frå Stord deltek og det vert høve til å ta del i allsongen med fleire av dei kjende [...]

Annonse - B3(4)

– Ein styrka Vestlandsregion vil heve bunnlinja for AS Norge
Av: Desken - 29 november 2016

Næringsforeiningane i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen har kome med ein felles høyringsutale i samband med intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion. Uttalen les du under: Viser til høringsbrev fra Hordaland fylkeskommune om «Intensjonsplan for [...]

Digital busetnadssoge?
Av: Steinar Hystad - 29 november 2016

«Utviklinga i Stord kommune etter siste krig er nokså atypisk samanlikna med grannekommunane. Frå 1950 og fram til i dag er folketalet meir enn tredobla, og det på eit relativt lite areal. Kommunen kallar [...]

Grønt lys for 34 bueiningar  på Langeland
Av: Steinar Hystad - 29 november 2016

Sidan 2008 har Valvatne Bygg AS hatt planar for utbygging av bustadfeltet Langelandsstølen, området mellom E39 og Langelandsvegen. Uvisse kring trasevalet for nye E39 gjorde at vidare planlegging den gongen måtte leggjast på is. [...]

Annonse - B4(5)


«Eimen frå historia» i Sunnhordland årbok
Av: Desken - 28 november 2016

I årets utgåve av Sunnhorldand Årbok har pensjonert konservator ved Sunnhordland museum Tore Lande Moe fått boltra seg og trekk fram lukt i historie. Men kan ein lukta historia spør han? Og svarar sjølv: «Historia har [...]

Jul på museet
Av: Desken - 28 november 2016

Sunnhordland Museum inviterer til «Jul på museet» komande helg, laurdag 3. og sundag 4. desember. Her kan du lukta, smaka og sjå korleis ein førebudde jula på tradisjonelt vis. Barnetetateret «Skøyermuseene lurer nissen», av [...]

Mektig frå Stordkoret med orkester
Av: Steinar Hystad - 28 november 2016

Det var rett og slett vanskeleg å følgje god publikumskotyme under konserten med Stordkoret og det profesjonelle orkesteret i Nysæter Kyrkje søndag kveld. Når større verk vert framførte, som no «Ein Deutsches Requim», skal [...]