Nyhende — 25 april 2018

Rommetveitvegen blir utvida mot vest – og fortauet «på innsida» blir ein meter breiare.

Landmark Maskin  As har  for tida mannskap og maskinar i full sving  langs  Rommetveitvegen  frå Kårkemyro  til  Høgskulen.  På strekningen går  Stord kommunalteknikk og  Vegvesenet saman om både  nye røyr og leidningar og utviding av veg så vel som av  fortau.

– Siste åra har dette vore ein helst  utfordrande strekning  for vasstilførsla, med mange leidningsbrot og lekkasjar. Her har lege røyr som ikkje har tolt «tidas tann» og slitasje.  Vegvesenet  har på si side,  lenge hatt planar om betre og tryggare forhold  for både gåande og  rullande trafikk i området.   No gjennomfører begge instansar  planane  og tek kvar sine deler av kostnadane, med Stord kommunalteknikk som byggherre, opplyser Sivert Haaland, kommunen sin byggjeleiare for prosjektet.

Under den utvida del av vegen blir det lagt nye røyr for vatn og avløp.

Fylkesveg 61 blir i stor grad utvida  på vestsida. Vestover skal også midtstripa i vegen flyttast med om lag  ein meter  – medan nytt og breiare fortau følgjer noverande  fortautrase.  For biltrafikken skal det  jamnast i verste humpane og  rettast ut i  nokre svingar. På reset, før nedkøyring til høgskulen, blir det for tida bygt ein målestasjon for det kommunale vatnet.

–  Lengst nord bli dei nye leidningar lagt i grøft som skal gravast mellom  Rommetveit skule og alleen.  Det er laga eigen plan for denne delen av  prosjektet,  alt med tanke på at  trea/røtene ikkje skal få sår etter inngrepet, seier Haaland til stordnytt.

I januar 2019  skal arbeidet langs Rommetveitvegen ver  ferdig.  Kostnaden ligg  rundt 25 millionar kroner.

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.