Nyhende — 26 april 2018

Stord kristne skule har søkt om ny om godkjenning for oppstart av privatskule – i lokale på Heiane. (Arkivfoto)

Stord kommune  har fått  brev frå Utdanningsdirektoratet sentrale styresmakter ber om uttale i til søknad frå Stord Kristne Skule AS om godkjenning etter friskulelova. Saka  skal drøftast  på møtet i  komite for oppvekst og utdanning komande måndag.  Frå rådmannen ligg det føre slik forslag til uttale frå kommunen:  

«Dersom ein ny privatskule rekrutterer elevar frå størstedelen av klassane i kommunen, kan det i praksis føra til at skulane må driftast som no med same klassetal. Samstundes vil kommunen få reduksjon i rammetilskottet. Om privatskulen rekrutterer frå eit mindre tal skular eller klassar, kan det gi ein reduksjon i klassetalet og såleis reduksjon i driftsutgiftene for skuleområdet.

Skyssutgiftene kan bli i same storleik som no, eller kan bli auka eller redusert alt etter kor skulen blir lokalisert og kva område elevane kjem frå. Korleis elevane i ein eventuell privatskule vil vera tilhøyrande i dei ulike skulekrinsane og vil fordela seg på årstrinn, kan koma til å variera frå år til år. Såleis kan Stord kommune få ein krevjande og mindre føreseieleg økonomisk situasjon og utfordringar i forhold til planlegging av drifta.

– Grunnskulane i Stord har i dag samla sett kapasitet til å ta i mot elevtalet som kjem fram i prognosar frå folkeregisteret. Etablering av Stord Kristne Skule AS vil kunna få konsekvensar for skulestrukturen på sikt dersom elevtalet vert så høgt at det vil føra til at Stord kommune må redusera og omstrukturera drifta.»

Share

About Author

(0) Readers Comments

Comments are closed.